Administracja rządowa i samorządowa

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych
z pracą w administracji publicznej, gdzie wymagana jest znajomość prawa, procedur, umiejętność rozumienia, pisania
pism oraz ogólna wiedza z zakresu prawa i administracji. W toku studiów Uczelnia przygotowuje do pełnienia
kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w
strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych,
administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach parwi politycznych, instytucjach krajowych, a także
przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.