DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2022/2023 – STUDIA LICENCJACKIE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:
WSSMiA

Politologia I i II st. – dokumenty rekrutacyjne:

 1. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
 2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia);
 3. Kserokopię dowodu osobistego;
 4. Wypełniony kwestionariusz osobowy i umowa z uczelnią o warunkach studiowania (do ściągnięcia ze strony);
 5. Dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna, za elektroniczną legitymację studencką (22 zł)
 6. 4 (cztery) fotografie, oraz zdjęcie na płycie CD
SGK
 • Pedagogika I i II st. oraz mgr- dokumenty rekrutacyjne:
  1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);
  2. Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);
  3. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  4. Podpisany akt ślubowania;
  5. Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji; oraz zdjęcie na płycie CD
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  7. Potwierdzenie dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł);

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

 • WSSMIA – Politologia I stopnia

  kliknij poniższe zakładki
 • DOKUMENTY W BUDOWIE
 • SGK – Pedagogika I st.

kliknij poniższe zakładki