INFORMACJE O UCZELNI WSNP

Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych na rzecz zdrowia i jakości życia w obrębie systemu opieki zdrowotnej, a także poza nim w odniesieniu do personelu medycznego, dotyczącego pracy w rodzinie, szkołach, zakładach pracy oraz społeczności lokalnej.

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin poza medycznych (pedagogów i psychologów zdrowia, edukatorów i promotorów zdrowia, specjalistów od modyfikacji zachowań, zdrowego stylu życia, kultury fizycznej itp.), przygotowanych do wdrażania działań promujących zdrowie i sposobów redukowania behawioralnych czynników ryzyka.

Zdobyte wykształcenie ma przygotować absolwentów do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjno-zdrowotnych, do identyfikowania i przewidywania pojawienia się czynników ryzyka związanych z małą aktywnością fizyczną, paleniem tytoniu i zażywaniem innych substancji psychoaktywnych, niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, a również ma pomóc w kształtowaniu i wzbogacaniu czynników chroniących zdrowie. W sytuacji już występujących problemów zdrowotnych wymagana jest znajomość podstawowych metod poradnictwa i terapii oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania