INFORMACJE O UCZELNI WSSMIKS

Misją Uczelni jest przekazywanie wiedzy, poszukiwanie prawdy, formowanie umysłów młodzieży w duchu odpowiedzialności za przyszłość jednostki w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym.

Czując się odpowiedzialną za budowanie nowoczesnego społeczeństwa, Uczelnia podejmuje nowe wyzwania poprzez wysoką jakość kształcenia i przedstawia właściwą ofertę edukacyjną, która jest wrażliwa na zmieniające się wymogi rynku pracy.

Cele strategiczne:

  • sprawny system edukacyjny dostosowany do potrzeb gospodarki regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich,
  • bogata i atrakcyjna oferta edukacyjna, zwiększająca atrakcyjność na rynku pracy, minimalizująca bezrobocie i poczucie wykluczenia społecznego,
  • mocna i stabilna kadra naukowo-dydaktyczna,
  • podnoszenie jakości studiów licencjackich i uruchomienie studiów magisterskich uzupełniających,
  • efektywna współpraca z instytucjami administracji publicznej i samorządowej w celu rozwoju kadr dla potrzeb regionu.

Uczelnia włączyła się w proces współpracy międzynarodowej i transgranicznej z Ukrainą, Litwą i Białorusią. Służą temu umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug. Szkoła współpracuje również z wyższymi uczelniami na Ukrainie, między innymi z Narodowym Uniwersytetem Wołyńskim im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu. Uczelnia ma również podpisaną umowę o współpracy z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie.

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Nauk Społecznych. Wydział prowadzi kształcenie na kierunku Politologia – są to studia pierwszego i od 2010 roku również drugiego stopnia. Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne oraz Ekonomia (studia pierwszego stopnia).

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej prowadzi kształcenie na kierunku Politologia o różnych specjalnościach. Proponowane specjalności wynikają z profilu Uczelni oraz z celów, które sobie stawia. Najważniejszym z nich jest rzetelne przygotowanie studentów poprzez oferowanie zarówno wiedzy teoretycznej na najwyższym poziomie jak i praktycznych umiejętności aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej.

Szkoła aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, którzy w przeważającej większości są jednocześnie pracownikami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a także Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego.

Od momentu utworzenia Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie prowadzone są działania zmierzające do podnoszenia jakości kształcenia. Przejawia się to m.in. w rozszerzaniu i doskonaleniu oferty dydaktycznej o nowe kierunki studiów, nowe specjalności dostosowując je do zapotrzebowania na rynku pracy. Sukcesywnie zwiększa się zasoby pomocy dydaktycznych wspomagających proces nauczania. Na doskonalenie jakości kształcenia ma wpływ nie tylko polepszanie warunków kształcenia, rozwój kadry naukowo – dydaktycznej, ale także włączanie się w kształtowanie środowiska lokalnego i współpracę międzynarodową. Szkoła rozwija działalność naukową – organizuje konferencje naukowe, wykłady otwarte, spotkania ze znanymi naukowcami i politykami, wydaje publikacje naukowe.