KIERUNKI

PEDAGOGIKA  –  STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Doradztwo zawodowe i personalne   Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne