KIERUNKI/SPECJALNOŚCI – STUDIA PODYPLOMOWE C.D..

Kierunki pedagogiczne

Nazwa kierunku
1. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) 3 sem.
2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 sem.
3. Biologia w szkole 3 sem.
4. Doradztwo zawodowe 3 sem.
5. Edukacja dla bezpieczeństwa 3 sem.
6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 sem.
7. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 sem.
8. Andragogika 2 sem.
9. Geografia w szkole 3 sem.
1o. Logopedia 4 sem.
11. Historia w szkole 3 sem.
12. Informatyka z programowaniem w szkole 3 sem.
13. Język polski 3 sem.
14. Matematyka w szkole 3 sem.
15. Pedagogika lecznicza 3 sem.
16. Chemia w szkole 3 sem.
17. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 sem.
18. Coaching i tutoring w edukacji 2 sem.
19. Pedagogika sztuki – plastyka 3 sem.
20. Przedsiębiorczość 3 sem.
21. Przygotowanie pedagogiczne 3 sem.
22. Przyroda w szkole 3 sem.
23. Pedagogika specjalna 3 sem.
24. Surdopedagogika 3 sem.
25. Gerontologia i opieka nas osobami starszymi 2 sem.
26. Terapia pedagogiczna 3 sem.
27. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 sem.
28. Wczesne nauczanie języka obcego 3 sem.
29. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 sem.
30. Wiedza o społeczeństwie 3 sem.
31. Wychowanie do życia w rodzinie  3 sem.
32. Zarządzanie oświatą 2 sem.33. Fizyka w szkole 3 sem.

34. Logistyka 2 sem.

35. Tyflopedagogika 3 sem.

36. Resocjalizacja 3 sem.

37. Socjoterapia 3 sem.

38. Terapia rodzin 3 sem.

Kierunki administracyjne

Nazwa kierunku
39. Administracja publiczna 2 sem.
40. E-administracja 2 sem.
41. Kontrola zarządcza 2 sem.
42. Samorząd terytorialny 2 sem.43. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 sem.

44. HR Business Partner 2 sem.

45. Trener w organizacji 2 sem.

Kierunki pozostałe

Nazwa kierunku
46. Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej 2 sem.
47. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 sem.
48. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 sem.
49. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 sem.