Pedagogika II st. – Opieka i wspomaganie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Jest to specjalność umożliwiająca zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą o: przyczynach i właściwościach różnych rodzajów niesprawności; dolegliwościach fizycznych i psychicznych związanych z chorobami przewlekłymi; biologicznych, psychologicznych i społecznych wymiarach starzenia się i starości; zasadach prawnych i organizacyjnych dotyczących pomocy społecznej.
Absolwent tej specjalności uzyskuje kompetencje osobiste i społeczne do: rozpoznawania oraz diagnozowania potencjalnych i już istniejących problemów; udzielenia właściwej porady, zaleceń czy wskazówek dotyczących pomocy; rozwiązywania problemów w różnych obszarach rzeczywistości społecznej; inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom; zapewnienia wsparcia emocjonalnego i praktycznego; pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; realizacji programów wspierających rodzinę, do współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, władzami lokalnymi dla wspierania potencjału rodziny oraz ograniczania występujących zagrożeń i trudności w rodzinie.
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych to specjalność w szczególny sposób przygotowująca do pracy w:

 •  w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, do pracy z rodzinami zastępczymi;
 •  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, fizycznie;
 •  w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 •  w klubach seniora i domach kultury;
 •  w instytucjach medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja);
 •  w instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów i osób niepełnosprawnych (terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach, biurach podróży i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych, ukierunkowanych na osoby starsze); oraz jako indywidualny opiekun osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej.

Przykładowe przedmioty

 •  Profilaktyka zdrowia psychicznego
 •  Komunikacja perswazyjna
 •  Psychopedagogika starzenia się i starości
 •  Psychologiczne problemy człowieka niepełnosprawnego i chorego
 •  Metody i techniki pracy z rodziną i grupą
 •  Superwizja w pomocy społecznej
 •  Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem
 •  Metody i techniki pracy ze środowiskiem lokalnym
 •  Jakość życia związana ze zdrowiem
 •  Podstawy opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi
 •  Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego
 •  Metodyka pracy z osobami w starszym wieku – przezwyciężanie trudności adaptacyjnych (psychofizycznych i środowiskowych)
 •  Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań aktywizujących dla osób w starszym wieku
 •  Pomoc psychologiczna oraz wsparcie rodziny zagrożonej
 •  Umiejętności pomagania – warsztat