Pedagogika nauczycielska lic. – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w czasie studiów wyposażony zostaje w szczególności wiedzę z zakresów:

1. psychopedagogicznych podstaw edukacji zintegrowanej wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej praktyce edukacyjnej.
2. umiejętności tworzenia zintegrowanych programów edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi i dziećmi klas I – III oraz ich realizowania i ewaluowania.
3. właściwego monitorowania i diagnozowania potrzeb indywidualnego dziecka oraz grup społecznych, a tym samym umiejętność podejmowania trafnych decyzji i reagowania na nie w zróżnicowanych sytuacjach edukacyjnych.
4. umiejętności organizowania zintegrowanej edukacji wykorzystując naturalny kontekst kulturowo – społeczno – przyrodniczy oraz wykorzystując metody i środki adekwatne do indywidualnych kompetencji dziecka i wielorakich uwarunkowań ( np. edukacyjnych, środowiskowych, finansowych, itp.) oraz wyzwalając różnorodną aktywność dziecka.
5. umiejętności wchodzenia w podmiotowe relacje z dziećmi, ich rodzicami, innymi nauczycielami, osobami i instytucjami z najbliższego środowiska przedszkola i szkoły.
6. ustawicznego kształcenia oraz  potrzebę stałego wzbogacania siebie i swojego warsztatu pracy nauczyciela.

 

Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno – psychologicznych itp.