Pedagogika specjalna- studia jednolite 5 letnie magisterskie – Resocjalizacja z socjoterapią

Celem specjalności resocjalizacja z socjoterapią jest przygotowanie studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych we współpracy z przedstawicielami instytucji działającymi w środowisku lokalnym.

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • współczesnych tendencji w oddziaływaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku zamkniętym i otwartym,
 • współczesnych teorii uzależnień,
 • specyfiki działań profilaktycznych, zasad budowania różnych rodzajów programów profilaktycznych,
 • zasad budowania resocjalizacyjnych programów penitencjarnych,
 • specyfiki współpracy w obszarze profilaktyki, jak i resocjalizacji z wybranymi instytucjami reprezentującymi środowisko lokalne,
 • narzędzi wsparcia rodzinie zagrożonej,
 • technik mediacji i komunikacji w sytuacji kryzysu.

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 • zastosowania wiedzy teoretycznej w sytuacjach praktycznych, związanych z działaniami resocjalizacyjnymi, profilaktycznymi, pomocowymi,
 • rozpoznawania podstawowych zagrożeń społecznych i diagnozy potrzeb wybranych grup społecznych,
 • przygotowania programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym do rodziny zagrożonej,
 • tworzenia resocjalizacyjnych programów realizowanych w służbie więziennej,
 • dokonywania oceny działań o charakterze profilaktycznym, pomocowym w kontekście ich celowości i efektywności,
 • wykorzystywania w praktyce narzędzi pracy terapeutycznej w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA),
 • praktycznego wykorzystywania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacji kryzysowej.

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji
 • Współczesne teorie uzależnień
 • Wsparcie i pomoc rodzinie zagrożonej
 • Resocjalizacyjne programy penitencjarne
 • Współpraca instytucjonalna w resocjalizacji i profilaktyce
 • Budowanie współczesnych programów profilaktycznych
 • Podejście skoncentrowane na warsztat praktyczny
 • Mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej