Pedagogika II st. – Resocjalizacja z socjoterapią

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i niedostatku, czego konsekwencją może być życiowe zagubienie, a często także łamanie norm prawnych. Dlatego przedstawicieli tej profesji powinna cechować wrażliwość na los człowieka, empatia, ale także umiejętność motywowania do zmiany sposobu życia, znajomość wybranych obszarów prawa, zagadnień diagnostyki środowiskowej, umiejętność tworzenia programów socjalnych, projektowania oferty resocjalizacyjnej i indywidualnych programów resocjalizacji czy też programów usamodzielniania.

Szczególnie ważną kompetencją pracownika resocjalizacyjnego, jest zdolność do łączenia elementów wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki społecznej i zawodowej codzienności. Na ten aspekt położony jest szczególny nacisk w proponowanej w ramach tej specjalności ofercie edukacyjnej.

Dzięki uzyskaniu opisanych kompetencji absolwent specjalności  resocjalizacja i socjoterapia uzyska zarówno formalne, jak i  merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w takich instytucjach, jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, domy samopomocowe, domy dziennego pobytu, ośrodki adopcyjne, poradnie odwykowe, regionalne ośrodki polityki społecznej, noclegownie, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne, areszty śledcze, ośrodki kuratorskie, zespoły kuratorskiej służby sądowej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szkoły, domy dziecka.

Rozpoczęcie studiów

 • październik 2017

Zakończenie studiów

 • czerwiec/lipiec 2019

Czas trwania studiów

 • 4 semestry

Cena studiów

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa)

 • 100 zł

Czesne

 • 4.200 zł w roku akademickim (płatne w 12 równych ratach, po 350 zł miesięcznie)

Termin płatności rat czesnego

 • do 5-go każdego miesiąca

Forma studiów

 • studia niestacjonarne – wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) – 3 weekendy w semestrze, w tym 1 weekend sesja egzaminacyjna lub 6 dni w semestrze (z czego 2 ostatnie dni – sesja egzaminacyjna),
 • platforma e-learningowa (zajęcia asynchroniczne i synchroniczne),
 • rozliczenie roczne postępów nauczania (możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie semestralnym lub rocznym)

Program PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne na specjalnościach:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna,
 • resocjalizacja z socjoterapią,
 • terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju,
 • doradztwo zawodowe i personalne.

Wsparcie dla osób zapisujących się w Pukcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu

Zapisując się w Sierpcu na studia magisterskie masz gwarancję profesjonalnego wsparcia przez cały czas trwania studiów.
Zapewniamy dodatkowo:

 • organizację wyjazdów autokarowych na egzaminy (niski koszt autokaru),
 • organizację tanich noclegów w Warszawie podczas zjazdów stacjonarnych i egzaminów,
 • opiekę naszego konsultanta podczas wyjazdów na egzaminy
 • pomoc i pośrednictwo w załatwianiu spraw studentów w naszym Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym.

Zasady egzaminowania i nauki

 1. Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ.
 2. Studenci są rejestrowani na MODUŁ kształcenia.
 3. Studenci otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.
 4. Studenci biorą udział w WARSZTATACH (synchronicznie lub asynchronicznie).
 5. Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, i inne formy komunikacji. Mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu.
 6. Studenci przygotowują PRACĘ ZALICZENIOWĄ (SPRAWDZIAN). Różnią się one w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.
 7. Studenci mogą brać udział w REPETYTORIACH (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami.
 8. Studenci przystępują do EGZAMINÓW. Egzaminy pisemne (lub przed komputerem)  odbywają się w WARSZAWIE.
 9. Na zakończenie studiów, studenci przystępują do obrony pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem promotora.

Leave a Reply