Biologia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Biologia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwali kacje zawo- dowe do nauczania biologii w szkołach podstawowych, gimnazjal- nych i ponadgimnazjalnych.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bio- logii. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące po- znania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podsta- wowych procesów życiowych organizmów.

Słuchacze poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształ- cenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w pod- stawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wie- dzę biologiczną, którą potra wykorzystać w działaniu praktycz- nym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowa- nie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedago- gicznych, prowadzenie doświadczeń i badań biologicznych, do- stosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Biologia w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

PROGRAM:

1. Budowa chemiczna organizmów.
2. Budowa i funkcjonowanie komórki.
3. Metabolizm.
4. Różnorodność organizmów.
5. Organizm człowieka.
6. Genetyka i biotechnologia.
7. Ekologia.
8. Różnorodność biologiczna Ziemi.
9. Ewolucja.
10. Metodyka nauczania biologii.
11. Elementy prawa oświatowego.
12. Praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z

dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształce- nia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131).