Coaching i tutoring w szkole

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Coaching w edukacji skiero- wany jest do nauczycieli (wszystkich poziomów szkół), wycho- wawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo- wycho- wawczych, doradców zawodowych, konsultantów, opiekunów stażu i innych pracowników sektora poradnictwa, jak również do dyrektorów, kierowników szkoleń i pracowników administracji publicznej w zakresie oświaty oraz osób zainteresowanych roz- wojem osobistym.

Absolwenci studiów podyplomowych poznają praktyczne umie- jętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy w szkole z uczniami na wszystkich poziomach. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktycznymi oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypad- ków.

Rola nauczyciela to nie tylko tradycyjny proces nauczania, to ogromne wyzwanie polegające na wspieraniu ucznia, motywowa- niu do nauki, a także wspieranie w procesie rozwoju. Nauczyciele chcący sprostać wyzwaniom potrzebują zaopatrzyć się w nowe umiejętności, aby skutecznie poradzić sobie z nowymi wyzwania- mi, jak również mieć wpływ na procesy zachodzące w szkole. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym praca pisemna oraz realizacja projektu coachingowego.

CZAS TRWANIA:

Razem 180 godzin, (praktyczny i warsztatowy charakter wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia indy- widualne i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy, gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:

 1. Zajęcia integracyjne – trening interpersonalny.
 2. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingo- wy, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etykaw coachingu.
 3. Coaching a inne metody pracy z uczniami – mentoring, tutoring, doradztwo.
 4. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transak-cyjna.
 5. Proces uczenia się – prawa i lewa półkula, style uczenia się, inteligencje wielorakie, motywacja.
 6. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazywanie informacji zwrotnej.
 7. Moc języka – czyli jak się wyrażać.
 8. Przekonania i inteligencja emocjonalna w procesie uczenia się.
 9. Narzędzia coachinu – praca z przekonaniami, wartościami, ograniczeniami ucznia, rodzica.
 10. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem coachingu
 11. Ocenianie kształtujące – jak z niego korzystać.
 12. Metody prowadzenia lekcji – Kolb, 4Mat.
 13. Action Learning i coaching grupowy do pracy w klasie.
 14. Zasady i etyka w pracy coacha.
 15. Superwizja