Geografia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geogra i w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu geogra i we wszystkich typach szkół. Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę geogra czną niezbędną nauczycielowi geogra i do realizacji procesu kształcenia na wszystkich pozio- mach kształcenia, posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geogra i, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie nauczania geogra i w szkole, posługuje się środkami multimedialnymi w pracy z uczniem. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

PROGRAM:

 1. Geologia
 2. Prawne podstawy ochrony środowiska
 3. Astronomiczne podstawy geografii
 4. Geografia fizyczna
 5. Geografia społeczno-ekonomiczna
 6. Gleboznawstwo i geografia gleb
 7. Geografia regionalna z elementami geografii i kultur
 8. Metodyka nauczania geografii
 9. Technologia informacyjna w programie nauczania geografia
 10. Higiena i emisja głosu
 11. Elementy prawa oświatowego