Język polski w szkole

Opis studiów:

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Czas trwania:

3 semestry

Ramowy program studiów:

 1. Tradycja literacka w szkole
 2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)
 3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego
 4. Poetyka i sztuka interpretacji
 5. Literatura dla dzieci i młodzieży
 6. Gramatyka opisowa języka polskiego
 7. Komunikacja językowa
 8. Historyczne i społeczne konteksty języka
 9. Lingwistyka a kształcenie językowe
 10. Sztuka czytania i redagowania
 11. Metodyka nauczania języka polskiego
 12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego
 13. Projekt jako metoda uczenia się
 14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego
 15. Higiena i emisja głosu
 16. Elementy prawa oświatowego
 17. Praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);