Matematyka w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do na- uczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania mate- matyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna- zjalnych. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporzą- dzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie stan- dardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

PROGRAM:

1. Algebra
2. Geometria
3. Analiza matematyczna
4. Teoria mnogości
5. Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka
6. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki
7. Metodyka matematyki
8. Metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnychtrudnościach edukacyjnych
9. Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki

10. Higiena i emisja głosu
11. Elementy prawa oświatowego