Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Opis studiów:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  (np. w środowiskowych domach opieki), internatach, świetlicach oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza pozwalają słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne

Czas trwania:

3 semestry

Ramowy program studiów

1. Podstawy psychologii klinicznej
2. Pedagogika opiekuńcza
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
6. Podstawy terapii pedagogicznej
7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
8. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
9. Diagnostyka psychopedagogiczna
10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego
11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo – profilaktycznych
14. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka
16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
17. Podstawy pracy z rodziną
18. Praca z dzieckiem zdolnym
19. Trening umiejętności wychowawczych
20. Warsztat pracy z grupą
21. Praktyka zawodowa 120 godz.