Pedagogika Specjalna

Pedagogika Specjalna – uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju.
.
Opis studiów:
Adresatami studiów  są nauczyciele, pedagodzy szkolni, specjaliści zatrudnieni w szkołach wszystkich typów oraz absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi różnego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy – konsultanta w instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on –line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów:

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
 5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
 6. Organizacja procesu terapeutycznego
 7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 8. Elementy diagnozy i terapii pedagogiczne
 9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej
 10. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 11. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)Współczesne kierunki w pedagogice
 12. Wybrane zagadnienia z zakresu korygowania zaburzeń mowy\
 13. Wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi / wzroku i słuchu /
 14. Wspomaganie i rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie
 15. Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
 16. Wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 17. Praca z uczniem zdolnym
 18. Praca z uczniem z Autyzmem i z Zespołem Aspergera
 19. Elementy surdopedagogik
 20. Elementy tyflopedagogiki
 21. Profilaktyka, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
 22. Specyficzne trudności w uczeniu się – dysortografia, dysgrafia – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 23. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 24. Wprowadzenie do poradnictwa i podstawy pracy z rodzin
 25. Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego
 26. Technologia informacyjna w pracy terapeutycznej
 27. Nowatorskie metody pracy rewalidacyjnej
 28. Arteterapia
 29. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych
 30. Praktyka zawodowa 120 godz.

Koszt studiów:

3300 zł (3 x 1100 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 330 zł),  opłata rekrutacyjna 100 zł