Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

Opis studiów:

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw Pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) i jej praktyczne zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do pracy  w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czas trwania: 

3 semestry

Ramowy program studiów:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
6. Organizacja procesu terapeutycznego
7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej
9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej i terapii pedagog.
10. Podstawy komunikacji
11. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju
12. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
13. Arteterapia
14. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych
15. Praktyka zawodowa 60 godz.