Tyflopedagogika

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców pracujących lub chcących pracować w szkołach lub placówkach dla dzieci i osób niewidomych lub niedowidzących. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

PROGRAM:

 1. Pedagogika specjalna.
 2. Ty opedagogika.
 3. Rewalidacja.
 4. Anatomia, zjologia i patologia narządu wzroku.
 5. Orientacja w przestrzeni.
 6. Rehabilitacja widzenia.
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju.
 8. Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku.
 9. Metodyka nauczania.
 10. Wychowanie, edukacja, terapia i rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych.
 11. Współpraca nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowadzącymi rehabilitację uczniów słabowidzących i niewidomych.