Wczesne nauczanie języka obcego

Opis studiów:

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 0–III. Efektem kształcenia będzie wypromowanie absolwenta o specjalności nauczyciel języka angielskiego we wczesnej edukacji. Uczestnikami studiów mogą być pracujący nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz różnego typu placówkach realizujących opiekę, wychowanie i edukację, ponadto absolwenci innych kierunków studiów pedagogicznych, humanistycznych, społecznych posiadający uprawnienia pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

Słuchacze powinni legitymować się znajomością języka angielskiego w zakresie średnio zaawansowanym (np. certyfikat FCE). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Studia zawierają blok doskonalenia umiejętności językowych nauczyciela.

Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły przystąpić do egzaminu B1, B2 lub C1.

Informacja dot. uprawnień do nauczania jezykow obcych w przedszkolach i kladach 1-3

Czas trwania: 

3 semestry

Ramowy program studiów

1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
3. Glottodydaktyka
4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
5. Historia i kultura wielkiej Brytanii
6. Fonetyka praktyczna
– gry i zabawy ruchowe
– piosenka w nauczaniu języka angielskiego
– literatura dziecięca
7. Praktyczna nauka języka angielskiego
8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania
9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej
10. Nauczanie elementów języka
11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności
12. Rozwijanie i integracja sprawności
13. Doskonalenie języka angielskiego
14. Praktyka zawodowa 60 godz.