WSSMIA W WARSZAWIE – STUDIA LICENCJACKIE (I ST.)

Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) – są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością, np. licencjat politologii w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Absolwent studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej, co nie jest bez znaczenia na lokalnym rynku pracy.

Studia licencjackie trwają  sześć semestrów (3 lata). Oferujemy studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Nasze uczelnie jako jedne z nielicznych już dostosowują programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacjidzięki czemu bardziej efektywne i skuteczniej przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, w tym lokalnego rynku pracy.

W ramach studiów I Stopnia Wydział Nauk Politycznych WSSMiA oferuje kształcenie na kierunku POLITOLOGIA w wielu atrakcyjnych specjalnościach (zobacz zakładki po lewej stronie)