Zarządzanie bezpieczeństwem transportu

Specjalność skierowana do osób zajmujących się szeroko pojętą logistyką, a także wiążących swą pracę zawodową z
obsługą pojazdów mechanicznych – także w służbach i wojsku. Absolwent posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w
zakresie diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu drogowego, lotniczego, szynowego i wodnego w kontekście
wystąpienia sytuacji kryzysowych.