Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

Specjalność skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do
służby lub pracy w tej formacji.