ZASADY PRZYJĘĆ

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia (licencjackie), należy dostarczyć poniższe dokumenty:

  • Świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie, kopii lub duplikat wydany przez władze szkoły,
  • 1 fotografia o wymiarze 37×52 mm bez okrycia głowy,
  • Kserokopia dowodu osobistego,
  • Potwierdzenie zapłaty (opłata rekrutacyjna, legitymacja),
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia i umowa z uczelnią o warunkach studiowania.

Naukę w szkole można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 30 października, a na semestr letni do 15 lutego.

Kandydat na studia zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w podaniu – kwestionariuszu.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą być przyjęci jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
– uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa,
– do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju miejsca wydania świadectwa,
– świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami prawa polskiego,
– świadectwo ma charakter matury międzynarodowej.

Dokumenty, o których mowa w należy składać w Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym

SIERPC
 ul. Nałkowskiej 10
tel.  24 275 58 30,
gsm 503-010-002

e-mail:  adwa3u@wp.pl

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na które otwarta jest rekrutacja, przyjmowani są bez egzaminów.
Dziekan za zgodą Rektora może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

Punkty rekrutacyjne prowadzą działalność informacyjną, wydają kwestionariusze (podania o przyjęcie na studia) oraz przyjmują dokumenty od kandydatów na studia.
Punkty rekrutacyjne sprawdzają kompletność dokumentów składanych przez kandydata na studia. W razie braku danych w kwestionariuszu wzywają kandydata do ich uzupełnienia pod rygorem odmowy przyjęcia podania.

W przypadku rezygnacji ze studiów osoby przyjętej uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Datą przyjęcia na studia jest dzień ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego w siedzibie uczelni.

Kandydaci przyjęci na I rok stają się studentami  z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść zawiera statut każdej z uczelni.
Warunkiem przystąpienia do immatrykulacji jest zawarcie przez studenta umowy cywilno-prawnej o warunkach studiowania.