Zasady przyjęć – jednolite 5- letnie magisterskie

O przyjęcie na studia jednolite 5 letnie magisterskie, mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.

Naukę w szkole można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 30 października, a na semestr letni do 15 lutego.

WYKAZ DOKUMENTÓW:

NABÓR 2020/2021

Pedagogika I i II st. oraz mgr- dokumenty rekrutacyjne:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

2. Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

3. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;

4. Podpisany akt ślubowania;

5. Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji; oraz zdjęcie na płycie CD

6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

7. Potwierdzenie dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł);

Politologia I i II st. – dokumenty rekrutacyjne:

  1. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
  2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia);
  3. Kserokopię dowodu osobistego;
  4. Wypełniony kwestionariusz osobowy i umowa z uczelnią o warunkach studiowania (do ściągnięcia ze strony);
  5. Dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna,  za elektroniczną legitymację studencką (22 zł)
  6. 4 (cztery) fotografie, oraz zdjęcie na płycie CD

Kandydat na studia zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w podaniu – kwestionariuszu.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą być przyjęci jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
– uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa,
– do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju miejsca wydania świadectwa,
– świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami prawa polskiego,
– świadectwo ma charakter matury międzynarodowej.

Dokumenty, o których mowa w należy składać w Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym

SIERPC
 ul. Nałkowskiej 10
tel.  24 275 58 30,
gsm 503-010-002

e-mail:  adwa3u@wp.pl

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na które otwarta jest rekrutacja, przyjmowani są bez egzaminów.
Dziekan za zgodą Rektora może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

Punkty rekrutacyjne prowadzą działalność informacyjną, wydają kwestionariusze (podania o przyjęcie na studia) oraz przyjmują dokumenty od kandydatów na studia.
Punkty rekrutacyjne sprawdzają kompletność dokumentów składanych przez kandydata na studia. W razie braku danych w kwestionariuszu wzywają kandydata do ich uzupełnienia pod rygorem odmowy przyjęcia podania.

W przypadku rezygnacji ze studiów osoby przyjętej uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Datą przyjęcia na studia jest dzień ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego w siedzibie uczelni.

Kandydaci przyjęci na I rok stają się studentami  z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść zawiera statut każdej z uczelni.
Warunkiem przystąpienia do immatrykulacji jest zawarcie przez studenta umowy cywilno-prawnej o warunkach studiowania.