ZASADY PRZYJĘĆ – STUDIA LICENCJACKIE

Pedagogika I- dokumenty rekrutacyjne:

  1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);
  2. Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);
  3. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  4. Podpisany akt ślubowania;
  5. Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji; oraz zdjęcie na płycie CD
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  7. Potwierdzenie dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł);