DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2022/2023 – STUDIA MAGISTERSKIE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:

WSSMiA 
 • Politologia I i II st. – dokumenty rekrutacyjne:
  1. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
  2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia);
  3. Kserokopię dowodu osobistego;
  4. Wypełniony kwestionariusz osobowy i umowa z uczelnią o warunkach studiowania (do ściągnięcia ze strony);
  5. Dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna, za elektroniczną legitymację studencką (22 zł)
  6. 4 (cztery) fotografie, oraz zdjęcie na płycie CD

SGK

 • Pedagogika I i II st. oraz mgr- dokumenty rekrutacyjne:
  1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);
  2. Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);
  3. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  4. Podpisany akt ślubowania;
  5. Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji; oraz zdjęcie na płycie CD
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  7. Potwierdzenie dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł);

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

 • WSSMIA – Politologia II stopnia

  kliknij poniższe zakładki
 • DOKUMENTY W BUDOWIE
 •  
 • SGK – Pedagogika II st.

kliknij poniższe zakładki
 • Kwestionariusz-SGK
 • FORMULARZ ELEKTRONICZNY ORAZ UMOWA O STUDIOWANIE DOSTĘPNA PO ZŁOZENIU RĘCZNEGO KWESTIONARIUSZA WRAZ Z POZOSTAŁYMI ZAŁĄCZNIKAMI.