Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizo- wanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do spe- cjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, zjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych (klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych.Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii.

 1. Podstawy anatomii i zjologii człowieka.
 2. Biologia starzenia się.
 3. Podstawy geriatrii ( epidemiologia i pro laktyka)

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości

 1. Komunikacja społeczna
 2. Aktywizacja społeczna osób starszych
 3. Wsparcie psychologiczne osób starszych
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe

 1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych
 2. Techniki treningu pamięci
 3. Terapie zajęciowe

Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych

 1. Podstawy prawa
 2. Organziacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE
 3. Instytucje wspracia osób starszych.

Moduł V. Starzenie się, a styl życia

 1. Dietetyka
 2. Turystyka zdorowtna i uzdrowiskowa Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja
 3. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo
 4. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne
 5. Podstawy zjoterapii i rehabilitacji
 6. Pierwsza pomoc przedmedycznas
 7. Podstawy farmakologii
 8. Opieka paiatywna i terminalna.